Open-uri20121114-31473-1vo3wjy?1352885859

Female Bình

Saigon

Fb_verified

Profile

Language:


Bảo thủ thì không tiến mà chỉ có lui
Bình an mà thay đổi chỉ có tiến nhiều hơn lùi
Hữu "đạo" được cổ thư chú giải như sau:
Tâm trong như nước thì sát khí tự tan
Nhã nhặn mà vẫn quyết đoán thì "đạo" tự tới

--------------------------------------------------


I am sharp, abrupt & acute


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.