Stringio

Female NA

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt, English


chơi thì biết. nói chi cho nhiều

Work and Education:

  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Nguyen Khuyen Prison · Class of 2011
  • RMIT International University, Vietnam
  • RMIT International University, Vietnam
  • RMIT University

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.