Stringio

Female Trang

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, Deutsch


Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy mỗi cơ hội trong từng khó khăn.

Work and Education:

  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities · Class of 2008
  • Le Quy Don High School · Class of 2004

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.