Open-uri20130219-9816-1hkwdvx?1361250642

Male Jimmy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


be up to seek the beautiful life

sắc đẹp có hạn, chiều cao thiếu thốn, đói nghèo dai dẳn... được cái hiểm ác thâm sâu >:)

Work and Education:

  • University of Gloucestershire,United Kingdom · Class of 2012
  • Vietnam National University HCMC Faculity of Economics · Class of 2009
  • Đại Sư (Ho Chi Minh City University of Pedagogy) · Class of 2005
  • University of Economics, HCMC
  • Phan Dang Luu

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.