Stringio

Female Candy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, 日本語


Một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra ::#::#::

Work and Education:

  • IVC - INTERNATIONAL VOLUNTEER CLUB
  • MELCO Elevator Vietnam Company Ltd_ Mitsubishi Group
  • IVC - INTERNATIONAL VOLUNTEER CLUB
  • Economic University of HCM City · Class of 2007
  • The College of Finance and Customs
  • Thu Khoa Nghia

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.