Stringio

Female Do

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Thở than trăng ấy rớt thanh lầu.
Tự ngày đoạn đứt duyên thiên nọ
Nhĩ nhàu chăn gối những tơ vương
Bỏ mặc trăng tà rơi bên gác,
Mộng với đêm lành hết từ đây........


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.