Open-uri20141008-32055-1ixuszt?1412694166

Male Quang-hien

Iksan

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Tôi thích Việt Nam.
Tôi đã ở Việt Nam để nghiên cứu. Và, bạn học tiếng Việt.


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.